Vocabulary – Proteiinit ja aminohapot

Bioinformatiikan sanasto

Proteiinit ja aminohapot

Kaikki | Nukleotidit ja nukleiinihapot |Proteiinit ja aminohapot | Algoritmit, ohjelmat ja tietokannat

Kuvat ja taulukot

Aminohappojen nimet ja lyhenteet | Aminohappojen rakenteet | Aminohappojen atomien nime?minen

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å

A

alpha-carbon
alfa-hiili
Katso selitystä aminohappojen osien nimeämisestä.
Katso
kuvaa
alpha-helix
alfa-kierre
Proteiinin sekundäärirakenne, jossa proteiinipääketju muodostaa kierteen. Kierrettä pitävät koossa ensimmäisen (n) peptidisidoksen
karbonyyliryhmän ( C=O ) ja neljännen (n+4) peptidisidoksen amidiryhmän ( H-N ) väliset vetysidokset.
amphipathic helix
amfipaattinen kierre
Proteiinirakenteessa esiintyvä kierrerakenne, jossa vesihakuiset ja vesipakoiset aminohapot sijoittuvat kierteen vastakkaisille
puolille.

B

beta-hairpin
hiusneularakenne
Proteiinin sekundäärirakenne, joka koostuu kahdesta vastakkaissuuntaisesta beta-säikeestä ja niitä yhdistävästä silmukasta.
beta-sheet
beta-levy, beta-taso
Vierekkäisten beta-säikeiden muodostama vetysidosten stabiloima proteiinien sekundäärirakenne. Taso on yhdensuuntainen tai
vastakkaissuuntainen sen mukaan, kulkevatko vierekkäisten säikeiden peptidiketjut saman- vai erisuuntaisesti.
beta-strand
beta-säie
Proteiinin sekundäärirakenne, jossa pääketju on lähes maksimaalisesti oienneena. beta-säikeet voivat esiintyä yksittäin, mutta
yleensä ne sijoittuvat proteiinirakenteissa vierekkäin muiden beta-säikeiden kanssa muodostaen beta-levyjä.
beta-turn
beta-käännös
Proteiinin sekundäärirakenne, jossa peptidiketju kääntyy jyrkästi kolmen aminohapon matkalla. Vetysidos pitää käännöstä koossa.
beta-käännöksiä tunnetaan useita eri tyyppejä.

C

CATH
(Class, Architecture, Topology and Homologous superfamily).
Tietokanta, jossa PDB-rakenteiden proteiinidomeenit on luokiteltu rakenteellisten ominaisuuksien mukaan. http://www.biochem.ucl.ac.uk/bsm/cath/
chaperone
kaperoni
Proteiini, joka avustaa toisen proteiinin laskostumista.
coiled coil
kiertynyt kierre
Proteiinirakenne, jossa samansuuntaiset alfa-kierteet kiertyvät toistensa ympäri.

D

disulphide bond
disulfidisidos, rikkisilta
Kahden rikkiatomin välinen kovalenttinen sidos. Proteiineissa kysteiinisivuketjujen välisillä disulfidisidoksilla eli rikkisilloilla
on usein merkittävä vaikutus proteiinin kolmiulotteiseen rakenteeseen. Katso disulphide bridge.
disulphide bridge
rikkisilta
Kahden kysteiinisivuketjun rikkiatomien välinen disulfidisidos. Proteiinirakenteissa rikkisillat voivat sitoa kovalenttisesti
yhteen kaksi sekvenssin eri kohdissa olevaa kysteiiniä ja siten vaikuttaa proteiinin rakenteeseen ja sen vakauteen.

G

Greek key motif
Greek kay -motiivi
beta-säikeiden muodostama rakenteellinen motiivi.

H

helix-loop-helix (HLH) motif
kierre-silmukka-kierre -motiivi
Kaksi alfa-kierrettä, joita erottaa silmukka. Transkriptiotekijöihin liittyvä motiivi, joka tunnistaa spesifisiä DNA-sekvenssejä
ja sitoutuu niihin.
helix-turn-helix (HTH) motif
kierre-käännös-kierre -motiivi
Kaksi amfipaattista alfa-kierrettä, joita erottaa lyhyt beta-käännös. Transkriptiotekijöihin liittyvä motiivi, joka tunnistaa
spesifisiä DNA-sekvenssejä ja sitoutuu niihin.
histone
histoni
DNA:han sitoutuva, sitä stabiloiva ja sen toimintaa säätelevä proteiini. Histonit jaotellaan viiteen eri tyyppiin: H1, H2a,
H2b, H3 ja H4. Histonien avulla aitotumallisten (eukaryoottien) DNA pakkautuu tiiviisti.

homeodomain
homeodomeeni
Homeolaatikko-sekvenssin koodaama proteiinin osa.
hydrophilic residue
vesihakuinen aminohappo
hydrophobic zipper (leucin zipper)
hydrofobinen vetoketju
DNA:han sitoutuvissa proteiineissä esiintyvä rakenne, jolla
proteiini tunnistaa sitoutumiskohdan DNA:ssa. Rakenne muodostuu kahdesta rinnakkaisesta kierteestä, joissa molemmissa joka
seitsemäs aminoppo on vesipakoinen (yleensä leusiini).

I

isoschizomer
isoskitsomeeri
Restriktioenstyymit, jotka tunnistavat saman sekvenssin, ovat keskenään isoskitsomeereja.

N

nuclear localization signal
tumaanohjaussignaali
Aitotumallisissa tumaan kuljetettavien proteiinien signaalina toimiva peptidisekvenssi.
nucleotide-binding domain
nukleotidin sitova domeeni proteiinissa.

P

peptide
peptidi
Lyhyt aminohappoketju, pieni proteiini tai proteiinin pilkottu osa.
peptide bond
peptidisidos
Kovalenttinen sidos, jolla aminohapon pääketjun karboksyyliryhmä liittyy toisen aminohapon aminoryhmään.
pleated sheet
aaltoileva tai poimuinen levy
beta-tason tyypillinen rakenne, jossa proteiinin pääketjun muoto aaltoilee. Yksittäisen beta-nauhan perättäiset alfa-hiilet
sijaitsevat vuorotellen beta-tason keskikohdan eri puolilla ja muodostavat beta-tasolle tyypillisen aaltoilevan hienorakenteen.
post-translational modification
translaation jälkeinen muokkaaminen
Translaatiossa tuotettuun aminohappoketjuun tehtävät muutokset, esim. signaalisekvenssien poistaminen tai metyyli-, fosfaatti-
ja sokeriryhmien liittäminen kovalenttisesti proteiiniin.
proteome
proteomi
Eliön tai solun tuottamien proteiinien kokonaisuus.

Q

quaternary structure
kvaternäärirakenne
Useammasta eri aminohappoketjusta koostuvan proteiinikompleksin kokonaisrakenne. Proteiinikompleksin alayksikköjen sijoittuminen
toistensa suhteen.

R

Ramachandran plot
Ramachandran-kuvaaja, kiertokulmakartta, phi-psi-kuvaaja
Proteiinin aminohapot on esitetty kuvaajana, jossa x-akselilla on pääketjun phi-kulma ja y-akselilla vastaava psi-kulma. Kuvaajan
avulla voidaan tarkastella proteiinin stereokemiaa ja sekundäärirakenteiden esiintymistä.
rare-cutter
Restriktioentsyymi, jonka tunnistuskohtia on harvassa.
restriction endonuclease
restriktioentsyymi, restriktioendonukleaasi
Bakterofageja bakteereissa pilkkovia entsyymejä. Restriktioentsyymit tunnistavat tietyn, yleensä palindromisen, DNA-sekvenssikohdan
ja katkaisevat kaksijuosteisen DNA:n tästä kohdasta. Käytetään yleisesti molekyylibiologisissa tekniikoissa.
reverse transcriptase
käänteiskopioija tai -transkriptaasi
Retrovirusten DNA-polymeraasientsyymi, joka pystyy tuottamaan DNA-sekvenssin RNA-sekvenssin perusteella. Käytetään yleisesti
molekyylibiologisissa tekniikoissa.

S

salt bridge
suolasilta
Proteiinirakenteen sisäinen ionisidoksen kaltainen vuorovaikutus positiivisesti ja negatiivisesti varautuneen aminohapon välillä.
supersecondary structure
supersekundäärirakenne
Säännöllinen, useammasta sekundäärirakenneyksiköstä koostuva rakenne.

T

termination factor
lopetustekijä
Proteiini, joka vaikuttaa transkription päätekohdan tunnistamiseen RNA-synteesissä.
topoisomerase
topoisomeraasi
Entsyymi, joka muuttaa DNA:n kolmiulotteista muotoa vaikuttamalla superkierteisyyteen (supercoiling) katkaisemalla DNA:n toisen
tai molemmat juosteet.

Z

zinc finger (metal-binding finger)
sinkkisormi
Joukko sekvenssimotiiveja, joille on yhteistä neljän histidiinin ja/tai kysteiinisivuketjun avulla tapahtuva sinkki-ionin
sitominen. Sinkkisormet yleensä tunnistavat ja sitovat nukleiinihappoketjuja.